ВР хоче легалізувати використання електронних доказів

13 вересня 2020 | Опубліковано в Новости |

ВР хоче легалізувати використання електронних доказів. Відповідний законопроект внесений у вересні 2020 р

ПРОЄКТ

вноситься народними

депутатами України

Монастирським Д.А.

та ін.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю та використання електронних доказів

____________________________________________________________

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9 – 13, ст. 88) такі зміни:

1) пункт 16 частини першої статті 7 після слів «речей і документів» доповнити словами «інформації в електронній (цифровій) формі»;

2) у статті 23:

назву після слів «речей і документів» доповнити словами «інформації в електронній (цифровій) формі»;

частину другу після слів «відомості, що містяться в» доповнити словами «інформації в електронній (цифровій) формі»;

3) пункт 2 частини другої статті 60 після слів «речі і документи» доповнити словами «інформацію в електронній (цифровій) формі»;

4) пункт 3 частини четвертої статті 71 після слів «речей і документів» доповнити словами «інформації в електронній (цифровій) формі»;

5) частину другу статті 84 після слова «речові» доповнити словами «та електронні»;

6) у статті 93:

частину другу після слів «витребування та отримання» доповнити словами «у тому числі шляхом копіювання, збереження»;

частину третю після слів «витребування та отримання» доповнити словами «у тому числі шляхом копіювання, збереження»;

7) у статті 99:

у пункті 1 частини другої слова «(у тому числі електронні)» замінити словами «які не є електронними доказами»;

у частині третій слова «а оригіналом електронного документа – його відображення, якому надається таке ж значення, як документу» виключити;

частину четверту викласти в такій редакції:

«4. Дублікат документа (документ, виготовлений таким самим способом, як і його оригінал) виготовлений слідчим, прокурором із залученням спеціаліста, визнається судом як оригінал документа»;

8) главу 4 «Докази і доказування» розділу І «Загальні положення» доповнити параграфом 41 «Електронні докази» такого змісту:

«§ 41. Електронні докази

Стаття 1001. Електронні докази

1. Електронним доказом є інформація в електронній (цифровій) формі з відомостями, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

2. До електронних доказів можуть належати:

1) електронні документи (в тому числі текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо);

2) віртуальні активи;

3) веб-сайти, веб-сторінки;

4) текстові, мультимедійні та голосові повідомлення;

5) метадані;

6) бази даних;

7) інша інформація в електронній (цифровій) формі.

Копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід’ємних частинах, виготовлені слідчим, прокурором із залученням спеціаліста, визнаються судом як електронний доказ.

3. Сторони кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи щодо якої здійснюється провадження зобов’язані надати суду електронний доказ в оригіналі або в електронній копії без порушень його цілісності та справжності.

4. Оригіналом електронного доказу є його відображення, якому надається таке ж значення, як процесуальному джерелу доказів.

5. Сторони кримінального провадження подають електронні докази на матеріальному носії інформації.

6. Копія електронного доказу виготовлена слідчим, прокурором із залученням спеціаліста, визнається судом як оригінал електронного доказу.

7. Сторона кримінального провадження, яка подає копію електронного доказу, повинна зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу електронного доказу.

Якщо подано копію електронного доказу, суд за клопотанням сторони кримінального провадження або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал електронного доказу.

Для підтвердження змісту копії електронного доказу можуть бути визнані й інші відомості, якщо:

1) оригінал електронного доказу втрачений або знищений, крім випадків, якщо він втрачений або знищений з вини потерпілого або сторони, яка його надає;

2) оригінал електронного доказу не може бути отриманий за допомогою доступних правових процедур;

3) оригінал електронного доказу знаходиться у володінні однієї зі сторін кримінального провадження, а вона не надає його на запит іншої сторони.

8. Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право надати витяги, компіляції, узагальнення електронних доказів, які незручно повністю досліджувати в суді, а на вимогу суду – зобов’язані надати електронні докази у повному обсязі.

9. Сторона зобов’язана надати іншій стороні можливість оглянути або скопіювати електронні докази, зміст яких доводився у передбаченому цією статтею порядку.

Стаття 1002. Зберігання електронних доказів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію

1. Оригінали або копії електронних доказів зберігаються у суді в матеріалах кримінального провадження.

2. Електронний доказ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий електронний доказ, зобов’язана зберігати його у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Електронні докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фіксуються за допомогою фотографування або відеозапису та докладно описуються в протоколі огляду із залученням спеціаліста. Зберігання електронних доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

3. Електронний доказ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця електронного доказу слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього електронного доказу, за необхідності – його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження копії, засвідчені кваліфікованим електронним підписом судді, прокурора або слідчого.

4. У разі втрати чи знищення стороною кримінального провадження наданого їй електронного доказу вона зобов’язана відшкодувати володільцю витрати, пов’язані з втратою чи знищенням електронного доказу та виготовленням його копії.

5. Електронні докази, надані суду, зберігаються в суді, за винятком випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

6. Електронні докази, що не містять відомостей, передбачених частиною першою статті 1001 цього Кодексу, витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю:

1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності – за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності – за рішенням слідчого судді, суду, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

У разі необхідності може бути збережена копія електронного доказу, достатня для його експертного дослідження або інших цілей кримінального провадження.

Електронні докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності – за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

7. У випадках, передбачених пунктами 2, 3 та абзацом шостим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, – до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом шостим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

8. Реалізація або знищення електронних доказів у випадках, передбачених цією статтею, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а у випадках, якщо такі електронні докази передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, – відповідно до закону та прийнятих на його виконання актів законодавства.

9. Питання про спеціальну конфіскацію та долю електронних доказів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі електронні докази повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю електронних доказів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому:

1) віртуальні активи, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені віртуальні активи повертаються власнику (законному володільцю);

2) віртуальні активи, які призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, конфіскуються;

3) віртуальні активи, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено – переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

4) віртуальні активи, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього конфіскуються;

5) віртуальні активи, а також доходи від них, засудженого за вчинення корупційного злочину, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, його пов’язаної особи конфіскується, якщо в суді не підтверджено законність підстав набуття прав на такі віртуальні активи, а також на доходи від них.

Пов’язаними особами засудженого є юридичні особи, які при його сприянні отримали у власність чи користування віртуальні активи, а також доходи від них.

Якщо суд визнає відсутність законних підстав набуття прав на частину віртуальних активів, то конфіскується ця частина віртуальних активів засудженого, а у разі неможливості виділення такої частини – її вартість. У разі неможливості конфіскації віртуальних активів, законність підстав набуття прав на які не було підтверджено, на засудженого покладається обов’язок сплатити вартість таких віртуальних активів;

6) електронні документи, що є електронними доказами, залишаються в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

10. Під час вирішення питання щодо спеціальної конфіскації насамперед має бути вирішене питання про повернення віртуальних активів власнику (законному володільцю) та/або про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Застосування спеціальної конфіскації здійснюється тільки після доведення в судовому порядку стороною обвинувачення, що власник (законний володілець) віртуальних активів знав про їх незаконне походження та/або використання. У разі відсутності у винної особи віртуальних активів, на яке може бути звернене стягнення, крім віртуальних активів, які підлягають спеціальній конфіскації, збитки, завдані потерпілому, цивільному позивачу, відшкодовуються за рахунок коштів від реалізації конфіскованих віртуальних активів, а частина, що залишилася, переходить у власність держави.

11. У разі якщо власник (законний володілець) віртуальних активів, зазначених у пункті 1 частини дев’ятої цієї статті, був встановлений після застосування спеціальної конфіскації та не знав і не міг знати про їх незаконне використання, він має право вимагати повернення належних йому віртуальних активів з державного бюджету, отриманих від реалізації таких віртуальних активів.

12. Спір про належність віртуальних активів вирішується у порядку цивільного судочинства. У такому випадку віртуальні активи зберігаються до набрання рішенням суду законної сили»;

9) пункт 3 частини третьої статті 104 доповнити абзацом такого змісту:

«отриману інформацію в електронній (цифровій) формі та спосіб підтвердження її цілісності та справжності»;

10) пункт 4 частини першої статті 118 викласти в такій редакції:

«4) витрат, пов’язаних із зберіганням, копіюванням і пересиланням речей і документів, інформації в електронній (цифровій) формі»;

11) статтю 123 викласти в такій редакції:

«Стаття 123. Витрати, пов’язані із зберіганням, копіюванням і пересиланням речей і документів, інформації в електронній (цифровій) формі

1. Витрати, пов’язані із зберіганням, копіюванням і пересиланням речей і документів, інформації в електронній (цифровій) формі здійснюються за рахунок Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. Граничний розмір витрат, пов’язаних із зберіганням, копіюванням і пересиланням речей і документів, інформації в електронній (цифровій) формі, встановлюється Кабінетом Міністрів України»;

12) пункт 5 частини другої статті 131 після слів «доступ до» доповнити словами «інформації в електронній (цифровій) формі»;

13) частину четверту статті 132 після слова «отримати» доповнити словами «інформацію в електронній (цифровій) формі»;

14) пункт 6 частини другої статті 155 після слова «підробить» доповнити словами «інформацію в електронній (цифровій) формі»;

15) частину першу статті 157 після слова «підробити» доповнити словами «інформацію в електронній (цифровій) формі»;

16) назву глави 15 після слів «доступ до» доповнити словами «інформації в електронній (цифровій) формі»;

17) у статті 159:

назву після слів «доступу до» доповнити словами «інформації в електронній (цифровій) формі»;

частину першу викласти в такій редакції:

«1. Тимчасовий доступ до інформації в електронній (цифровій) формі, речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться така інформація, речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)»;

частину другу після слів «доступ до» доповнити словами «інформації в електронній (цифровій) формі»;

18) у статті 160;

назву та частину першу після слів «доступ до» доповнити словами «інформації в електронній (цифровій) формі»;

у частині другій:

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3) інформація в електронній (цифровій) формі, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати»;

пункт 4 після слів «вважати, що» доповнити словами «інформація в електронній (цифровій) формі»;

пункт 5 після слова «значення» доповнити словами «інформації в електронній (цифровій) формі»;

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації в електронній (цифровій) формі, речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до інформації в електронній (цифровій) формі, речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю»;

19) у статті 162:

назву після слова «документи» доповнити словами «інформація в електронній (цифровій) формі»;

у частині першій:

пункт 1 після слова «інформація» доповнити словами «у тому числі в електронній (цифровій) формі»;

пункт 7 викласти в такій редакції:

«7) інформація, у тому числі в електронній (цифровій) формі, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, охороняється Законом України «Про захист персональних даних» або передається та зберігається за таких фізичних чи юридичних умов, при яких учасники спілкування можуть розраховувати на захист інформації від втручання інших осіб»;

20) у статті 163:

назву після слів «доступ до» доповнити словами «інформації в електронній (цифровій) формі»;

частину першу викласти в такій редакції:

«1. Після отримання клопотання про тимчасовий доступ до інформації в електронній (цифровій) формі, речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться така інформація, речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті»;

частину другу після слова «знищення» доповнити словами «інформації в електронній (цифровій) формі»;

частину третю викласти в такій редакції:

«3. У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходиться інформація в електронній (цифровій) формі, речі і документи, зазначається про обов’язок збереження інформації в електронній (цифровій) формі, речей і документів, у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику»;

у частині четвертій слово «знаходяться» замінити словами «знаходиться інформація в електронній (цифровій) формі»;

у частині п’ятій:

абзац перший викласти в такій редакції:

«5. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до інформації в електронній (цифровій) формі, речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація, речі або документи»;

у пункті 2 слово «іншими» замінити словами «іншою інформацією»;

пункт 3 після слова «документів» доповнити словами «інформацію в електронній (цифровій) формі»;

у частині шостій:

абзац перший викласти в такій редакції:

«6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до інформації в електронній (цифровій) формі, речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, речей і документів»;

абзац другий після слів «доступ особи до» доповнити словами «інформації в електронній (цифровій) формі», а після слів «доступ до» – словами «інформації в електронній (цифровій) формі»;

частину сьому після слів «доступу до» доповнити словами «інформації в електронній (цифровій) формі», а після слова «знищення» – словами «інформації в електронній (цифровій) формі»;

21) у статті 164:

назву після слів «доступ до» доповнити словами «інформації в електронній (цифровій) формі»;

у частині першій:

абзац перший після слів «доступ до» доповнити словами «інформації в електронній (цифровій) формі»;

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1) прізвище, ім’я та по батькові особи або найменування органу досудового розслідування, прокуратури, якій (якому) надається право тимчасового доступу до інформації в електронній (цифровій) формі, речей і документів»;

пункт 4 після слів «доступ до» доповнити словами «інформації в електронній (цифровій) формі»;

пункт 5 після слова «визначити» доповнити словами «інформацію в електронній (цифровій) формі»;

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до інформації в електронній (цифровій) формі, речей і документів зазначеній в ухвалі особі або офіційному представнику органу досудового розслідування, прокуратури та надати їй (йому) можливість вилучити речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом»;

22) статтю 165 викласти в такій редакції:

«Стаття 165. Виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до інформації в електронній (цифровій) формі, речей і документів

1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до інформації в електронній (цифровій) формі, речей і документів як володілець інформації в електронній (цифровій) формі, речей, документів зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей, документів або інформації в електронній (цифровій) формі особі або офіційному представнику органу досудового розслідування чи прокуратури, зазначеній (зазначеному) у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

2. Зазначена (зазначений) в ухвалі слідчого судді, суду особа або офіційний представник органу досудового розслідування чи прокуратури зобов’язана (зобов’язаний) пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець інформації в електронній (цифровій) формі, речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до інформації в електронній (цифровій) формі, речей і документів та вручити її копію.

3. Особа або офіційний представник органу досудового розслідування чи прокуратури, яка (який) пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до інформації в електронній (цифровій) формі зобов’язана (зобов’язаний) залишити володільцю опис інформації, яка була скопійована на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Якщо слідчим суддею, судом було прийнято рішення надати особі або офіційному представнику органу досудового розслідування, прокуратури можливість вилучити речі і документи, на яких міститься інформація, особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до інформації в електронній (цифровій) формі, речей і документів, зобов’язана залишити володільцю інформації опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

4. На вимогу володільця особою або офіційним представником, яка (який) пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до інформації в електронній (цифровій) формі, речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи або офіційного представника, яка (який) пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до інформації в електронній (цифровій) формі, речей і документів»;

23) у статті 166:

назву після слів «доступ до» доповнити словами «інформації в електронній (цифровій) формі»;

частину першу після слів «доступ до» доповнити словами «інформації в електронній (цифровій) формі», а після слів «з метою» – словами «отримання зазначеної інформації»;

24) у статті 171:

пункт 1 частини другої після слова «речових» доповнити словом «електронних»;

частину дев’яту після слова «речових» доповнити словом «електронних»;

частину десяту після слів «нерухоме майно» доповнити словами «віртуальні активи», а після слова «речових» – словом «електронних»;

25) пункт 1 частини 7 статті 173 після слова «речових» доповнити словом «електронних»;

26) пункт 2 частини 1 статті 177 після слова «спотворити» доповнити словами «інформацію в електронній (цифровій) формі»;

27) пункт 6 частини 2 статті 193 після слова «речові» доповнити словами «та електронні», а після слів «речі, документи» – словами «інформацію в електронній (цифровій) формі»;

28) у статті 234:

пункт 7 частини третьої після слова «документів» доповнити словами «інформації в електронній (цифровій) формі»;

у частині п’ятій:

пункт 2 після слова «документи» доповнити словами «інформація в електронній (цифровій) формі»;

пункт 3 після слова «документах» доповнити словами «інформації в електронній (цифровій) формі»;

пункт 4 після слова «документи» доповнити словами «інформація в електронній (цифровій) формі»;

пункт 5 після слова «способом» доповнити словами «отримання інформації в електронній (цифровій) формі»;

29) пункт 6 частини другої статті 235 викласти в такій редакції:

«6) інформацію в електронній (цифровій) формі, речі, документи або осіб, для отримання або виявлення яких проводиться обшук»;

30) частину сьому статті 236 після слів «має право» доповнити словами «копіювати інформацію в електронній (цифровій) формі»;

31) у статті 237:

у частині першій слова «речей та документів» замінити словами «речей, документів та інформації в електронній (цифровій) формі»;

частину сьому після слова «зліпки» доповнити словами «копії інформації в електронній (цифровій) формі»;

32) частину другу статті 245 після слів «доступ до» доповнити словами «інформації в електронній (цифровій) формі»;

33) частину четверту статті 252 після слова «документів» доповнити словами «а також інформації в електронній (цифровій) формі»;

34) частину першу статті 257 викласти в такій редакції:

«1. Якщо в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії встановлені обставини кримінального правопорушення, яке не розслідується у даному кримінальному провадженні, то слідчим або уповноваженим оперативним підрозділом невідкладно складається протокол, який направляється прокурору. Отримана інформація може бути передана та використана в іншому кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, або прокурора.

Слідчий суддя розглядає клопотання згідно з вимогами статей 247 та 248 цього Кодексу і відмовляє у його задоволенні, якщо прокурор, крім іншого, не доведе законність отримання інформації та наявність достатніх підстав вважати, що вона свідчить про виявлення ознак кримінального правопорушення.

Якщо в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії виявлено ознаки кримінального правопорушення, досудове розслідування якого не розпочате, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування»;

35) частину другу статті 264 викласти в такій редакції:

«2. Пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронних інформаційних системах або їх частинах, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем або не пов’язаний з подоланням системи логічного захисту, є слідчою (розшуковою) дією, яка проводиться на підставі постанови прокурора, слідчого»;

36) у статті 268:

частину третю після слів «радіоелектронного засобу» доповнити словами «постанові слідчого, прокурора про проведення такої дії»;

доповнити частиною п’ятою такого змісту:

«5. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу за письмовою заявою власника такого засобу проводиться на підставі постанови слідчого, прокурора»;

37) у статті 290:

частину третю після слова «речові» доповнити словом «електронні»;

частину шосту після слова «речові» доповнити словом «електронні»;

38) пункт 4 частини другої статті 315 доповнити абзацом такого змісту:

«отримання інформації в електронній (цифровій) формі»;

39) у статті 322:

пункт 5 частини другої після слова «речових» доповнити словом «електронних»;

пункт 7 частини другої після слова «документів» доповнити словами «інформації в електронній (цифровій) формі»;

40) частину другу статті 333 після слів «доступу до» доповнити словами «інформації в електронній (цифровій) формі», а після слова «отримала» – словами «інформацію в електронній (цифровій) формі»;

41) у статті 358:

назву після слова «документів» доповнити словами «та електронних доказів»;

частину першу після слова «документи» доповнити словами «та електронні докази», а після слів «якщо в них» – словом «містяться»;

частину другу після слова «документів» доповнити словами «електронних доказів»;

частину третю після слова «документ» доповнити словами «електронний доказ», а після слів «цього документа» – словами «електронного доказу»;

42) у пункті 12 частини першої статті 368 слова «речовими доказами і документами» замінити словами «речовими та електронними доказами, документами»;

43) частину четверту статті 374 після слова «речових» доповнити словом «електронних»;

44) пункт 92 частини першої статті 393 після слова «речових» доповнити словом «електронних»;

45) у статті 549:

частину першу після слова «речові» доповнити словом «електронні», а після слова «речових» – словом «електронних»;

частину другу після слова «речових» доповнити словом «електронних»;

46) частину четверту статті 600 після слова «речові» доповнити словами «та електронні».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Частину четверту статті 39 Закону України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

«4. Оператори телекомунікацій зобов’язані за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими підрозділами оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій та тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, і забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій та тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а також недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення. Оператори телекомунікацій  зобов’язані  забезпечувати  захист зазначених технічних засобів від несанкціонованого доступу».

3. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної  Ради

України

Подібні записи:

Напишіть відгук

Пробачте, щоб відправити коментар, маєте увійти в систему.