Законопроект 9202 (Про підтримку малого і середнього підприємництва в Україні)

Кабінетом Міністрів України внесено Законопроект № 9202 від 22.09.2011 “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”. 23.09.2011 Законопроект  9202 передано на розгляд комітету

Представлятиме проект Закону у Верховній Раді перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі Копилов Вадим Анатолійович.

ПРОЕКТ

Вноситься

Кабінетом Міністрів України

ЮМ. АЗАРОВ

“     ”             2011 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні

Цей Закон регулює відносини між юридичними особами, фізичними особами — підприємцями та органами виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування у сфері розвитку та державної підтримки малого і середнього підприємництва в Україні, визначає інфраструктуру підтримки малого і середнього підприємництва, види такої підтримки.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Суб’єкти малого і середнього підприємництва

1. Терміни “суб’єкти малого підприємництва” і “суб’єкти середнього підприємництва” вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному у Господарському кодексі України, з урахуванням того, що в цілях цього Закону термін “суб’єкти малого підприємництва” охоплює суб’єктів мікропідприємництва.

Стаття 2. Законодавство у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні

1. Відносини, пов’язані з розвитком малого і середнього підприємництва в Україні, базуються на Конституції України і регулюються Господарським та Цивільним кодексами України, цим Законом та іншими законодавчими актами, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

2. У разі коли міжнародним договором, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, визначено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.

Розділ ІI

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Стаття 3. Мета і принципи державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні

1. Метою державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні є:

1) створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва;

2) забезпечення розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва з метою формування конкурентного середовища та підвищення рівня їх конкурентоспроможності;

3) стимулювання інвестиційної та інноваційної активності суб’єктів малого і середнього підприємництва;

4) сприяння провадженню суб’єктами малого і середнього підприємництва діяльності щодо просування вироблених ними товарів (робіт, послуг), результатів інтелектуальної діяльності на внутрішній і зовнішній ринок;

5) забезпечення зайнятості населення шляхом підтримки підприємницької ініціативи громадян.

2. Принципами державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні є:

1) розмежування повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо державної підтримки;

2) забезпечення участі представників суб’єктів малого і середнього підприємництва, громадських організацій, що представляють інтереси суб’єктів малого і середнього підприємництва, у формуванні та реалізації державної політики у зазначеній сфері;

3) створення рівних можливостей для доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва, що відповідають вимогам, передбаченим загальнодержавними, регіональними та місцевими програмами розвитку малого і середнього підприємництва, до участі у виконанні таких програм та для отримання державної підтримки;

4) ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для виконання зазначених програм;

5) відкритість і прозорість проведення процедур надання державної підтримки;

6) доступність об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва для всіх суб’єктів малого і середнього підприємництва.

Стаття 4. Основні напрями державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні

1. Основними напрямами державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні є:

1) удосконалення порядку ведення податкового і статистичного обліку та звітності суб’єктів господарської діяльності;

2) запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів малого підприємництва, що відповідають критеріям, встановленим у податковому законодавстві;

3) забезпечення державної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва, що працюють у сфері інвестиційної, інноваційної і науково-технічної діяльності, в тому числі їх залучення до виконання науково-технічних і соціально-економічних програм;

4) забезпечення фінансово-кредитної державної підтримки;

5) сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

6) гарантування прав суб’єктів малого і середнього підприємництва під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

7) сприяння спрощенню дозвільних процедур та процедур здійснення державного нагляду (контролю), отримання документів дозвільного характеру для суб’єктів малого і середнього підприємництва та скороченню строку проведення таких процедур;

8) організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів малого і середнього підприємництва.

Розділ ІІІ

ОРГАНИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ РОЗВИТОК  МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ, ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

Стаття 5. Органи, що забезпечують розвиток малого і середнього підприємництва

1. Розвиток малого і середнього підприємництва забезпечують у межах своїх повноважень Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений орган у сфері розвитку малого і середнього підприємництва, інші центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим та Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування.

2. Спеціально уповноваженим органом у сфері розвитку малого і середнього підприємництва є центральний орган виконавчої влади, на який покладено функції з реалізації державної політики у сфері підприємництва.

Стаття 6. Повноваження Верховної Ради України у сфері розвитку малого і середнього підприємництва

1. Верховна Рада України визначає основні засади, пріоритети і напрями державної політики у сфері розвитку підприємництва та затверджує загальнодержавні програми розвитку малого і середнього підприємництва, приймає закони, спрямовані на створення сприятливих умов для забезпечення розвитку малого і середнього підприємництва.

Стаття 7. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері розвитку малого і середнього підприємництва

1. Кабінет Міністрів України забезпечує проведення державної політики у сфері розвитку підприємництва, розроблення і виконання загальнодержавних програм розвитку малого і середнього підприємництва з урахуванням загальнодержавних пріоритетів, здійснює заходи щодо розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, спрямовує, координує і контролює діяльність органів виконавчої влади, які забезпечують надання державної підтримки.

2. Кабінет Міністрів України подає щороку разом з проектом Закону України про Державний бюджет України на розгляд Верховної

Ради України інформацію про стан виконання державних програм розвитку малого і середнього підприємництва.

Стаття 8. Повноваження спеціально уповноваженого органу у сфері розвитку малого і середнього підприємництва

1. До повноважень спеціально уповноваженого органу у сфері розвитку малого і середнього підприємництва належить:

1) участь у формуванні і забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва;

2) підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетів і видів підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва;

3) розроблення проектів державних програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечення їх виконання з урахуванням загальнодержавних пріоритетів і проведення моніторингу виконання;

4) визначення основних фінансових, економічних, соціальних та інших показників розвитку малого і середнього підприємництва;

5) утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів з питань розвитку малого і середнього підприємництва;

6) формування єдиної інформаційної системи для забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва;

7) сприяння провадженню діяльності громадських організацій, що представляють інтереси суб’єктів малого і середнього підприємництва;

8) забезпечення пропагування і популяризації підприємницької діяльності;

9) забезпечення представництва в міжнародних організаціях, налагодження співпраці з органами влади іноземних держав щодо розвитку малого і середнього підприємництва;

10) підготовка і публікація щороку в засобах масової інформації звітів про стан розвитку малого і середнього підприємництва в Україні та його державну підтримку, проведення оцінки фінансових, економічних, соціальних та інших показників розвитку малого і середнього підприємництва та рівня ефективності державної підтримки;

11) методологічне забезпечення діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та сприяння розробленню і здійсненню ними заходів щодо розвитку малого і середнього підприємництва, в тому числі виконання регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва;

12) сприяння формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва.

Стаття 9. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері розвитку малого і середнього підприємництва

1. До повноважень інших центральних органів виконавчої влади у сфері розвитку малого і середнього підприємництва належить:

1) участь у формуванні і реалізації державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва;

2) участь у розробленні проектів державних програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечення їх виконання з урахуванням загальнодержавних пріоритетів і проведення моніторингу виконання;

3) участь у підготовці звітів про стан розвитку малого і середнього підприємництва в Україні та його державну підтримку, проведенні оцінки фінансових, економічних, соціальних та інших показників розвитку малого і середнього підприємництва та рівня ефективності державної підтримки;

4) утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів з питань розвитку малого і середнього підприємництва.

Стаття 10. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих державних адміністрацій у сфері розвитку малого і середнього підприємництва

1. До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих державних адміністрацій у сфері розвитку малого і середнього підприємництва належить:

1) визначення пріоритетів і видів державної підтримки з урахуванням загальнодержавних пріоритетів;

2) розроблення проектів регіональних і місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечення їх виконання з урахуванням загальнодержавних пріоритетів, національних і регіональних соціально-економічних, екологічних, культурних та інших особливостей і проведення моніторингу виконання таких програм;

3) забезпечення фінансування науково-дослідних робіт, пов’язаних з розвитком малого і середнього підприємництва, за рахунок коштів місцевих бюджетів;

4) сприяння розвитку міжрегіонального співробітництва суб’єктів малого і середнього підприємництва;

5) забезпечення пропагування і популяризації підприємницької діяльності;

6) налагодження співпраці з міжнародними організаціями, адміністративно-територіальними утвореннями іноземних держав з питань розвитку малого і середнього підприємництва;

7) проведення оцінки фінансових, економічних, соціальних та інших показників розвитку малого і середнього підприємництва та рівня ефективності державної підтримки, прогнозування розвитку малого і середнього підприємництва у відповідних регіонах України;

8) сприяння формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва у відповідних регіонах України;

9) методичне забезпечення органів місцевого самоврядування, сприяння розробленню і здійсненню ними заходів щодо розвитку малого і середнього підприємництва;

10) утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів з питань розвитку малого і середнього підприємництва.

Стаття 11. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері розвитку малого і середнього підприємництва

1. До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері розвитку малого і середнього підприємництва належить створення умов для розвитку малого і середнього підприємництва, зокрема:

1) визначення пріоритетів і видів державної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва з урахуванням загальнодержавних пріоритетів;

2) участь у розробленні проектів регіональних і місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, їх затвердження та забезпечення виконання з урахуванням загальнодержавних пріоритетів, національних і місцевих соціально-економічних, екологічних, культурних та інших особливостей, проведення моніторингу виконання таких програм;

3) прийняття рішень про виділення та використання коштів місцевих бюджетів для надання державної підтримки;

4) сприяння формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

5) сприяння провадженню діяльності громадських організацій, що представляють інтереси суб’єктів малого і середнього підприємництва.

2. До повноважень органів місцевого самоврядування також належить утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів у сфері розвитку малого і середнього підприємництва.

Стаття 12. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи у сфері розвитку малого і середнього підприємництва

1. У разі утворення консультативних, дорадчих або інших допоміжних органів у сфері розвитку малого і середнього підприємництва при центральних органах виконавчої влади керівники зазначених органів забезпечують участь представників громадських організацій, що представляють інтереси суб’єктів малого і середнього підприємництва, в роботі консультативних, дорадчих або інших допоміжних органів у кількості не менш як дві третини загального числа членів кожного з таких органів.

2. Порядок утворення консультативних, дорадчих або інших допоміжних органів у сфері розвитку малого і середнього підприємництва визначається відповідно до законодавства.

3. Інформація про рішення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування про утворення консультативних, дорадчих або інших допоміжних органів у сфері розвитку малого і середнього підприємництва підлягає опублікуванню у засобах масової інформації, а також розміщенню на офіційних веб-сайтах відповідних органів.

Розділ ІV

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Стаття 13. Умови надання державної підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва

1. Державна підтримка надається суб’єктам малого і середнього підприємництва, які відповідають критеріям, установленим частиною третьою статті 55 Господарського кодексу України, та вимогам, що передбачені загальнодержавними, регіональними або місцевими програмами розвитку малого і середнього підприємництва. Відповідність зазначеним критеріям і вимогам підтверджується документально.

Стаття 14. Обмеження щодо надання державної підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва

1. Державна підтримка не може надаватися суб’єктам малого і середнього підприємництва, які:

1) є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

2) є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;

3) здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валюти;

4) здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним з основних видів діяльності;

5) визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

6) перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;

7) подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за наданням державної підтримки;

8) мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

9) отримали державну підтримку з порушенням умов її надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку;

10) отримують аналогічну за видами державну підтримку, строк надання якої не закінчився.

Стаття 15. Інфраструктура підтримки малого і середнього підприємництва

1. Інфраструктурою підтримки малого і середнього підприємництва є підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, які провадять діяльність, спрямовану на розвиток суб’єктів малого і середнього підприємництва, їх інвестиційної та інноваційної активності, просування вироблених ними товарів (робіт, послуг), результатів інтелектуальної діяльності на внутрішній і зовнішній ринок.

До об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва належать бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інноваційні бізнес-інкубатори, науково-технологічні центри, технологічні парки, фонди підтримки підприємництва, фінансові установи, інноваційні та інвестиційні фонди і компанії, лізингові компанії, консультативні центри, інші підприємства, установи та організації.

2. Державна підтримка об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва здійснюється в рамках державних, регіональних і місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва.

Стаття 16. Види державної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва та об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва

1. Державна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва та об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва включає фінансову, інформаційну, консультаційну підтримку, в тому числі підтримку у сфері інновацій, науки і промислового виробництва, підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва, що провадять експортну діяльність, підтримку у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування мають право надавати крім визначених частиною першою цієї статті видів державної підтримки інші види державної підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Стаття 17. Фінансова державна підтримка

1. Надання фінансової державної підтримки здійснюється спеціально уповноваженим органом у сфері розвитку малого і середнього підприємництва, іншими органами виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, Українським фондом підтримки підприємництва та іншими загальнодержавними фондами, регіональними та місцевими фондами підтримки підприємництва.

Фінансова державна підтримка надається за рахунок державного бюджету та інших джерел.

2. Основними видами фінансової державної підтримки є:

1) часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва;

2) часткова компенсація лізингових, факторингових платежів та платежів за користування гарантіями;

3) надання гарантії та поруки за кредитами суб’єктів малого і середнього підприємництва;

4) надання кредитів, у тому числі мікрокредитів, для започаткування і ведення власної справи;

5) надання позик на придбання і впровадження нових технологій;

6) компенсація видатків на розвиток кооперації між суб’єктами малого і середнього підприємництва та великими підприємствами;

7) фінансова підтримка впровадження енергозберігаючих та екологічно чистих технологій;

8) інші види не забороненої законодавством фінансової державної підтримки.

3. Порядок використання коштів державного бюджету для фінансової державної підтримки затверджується відповідно до вимог бюджетного законодавства.

Стаття 18. Фонди підтримки підприємництва

1. Український фонд підтримки підприємництва, інші загальнодержавні, регіональні та місцеві фонди підтримки підприємництва є юридичними особами.

2. Порядок створення та функціонування Українського фонду підтримки підприємництва, інших загальнодержавних фондів підтримки підприємництва визначається Кабінетом Міністрів України.

Засновниками регіональних та місцевих фондів підтримки підприємництва можуть бути Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Український фонд підтримки підприємництва, інші загальнодержавні фонди підтримки підприємництва, юридичні та фізичні особи.

3. Фонди підтримки підприємництва – неприбуткові організації, основними функціями яких є сприяння реалізації державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва шляхом залучення та ефективного використання фінансових ресурсів, фінансування цільових програм та проектів.

4. Фінансова державна підтримка здійснюється фондами відповідно до статті 17 цього Закону.

5. Кошти Українського фонду підтримки підприємництва, інших загальнодержавних, регіональних та місцевих фондів підтримки підприємництва формуються за рахунок бюджетних коштів, добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних.

Стаття 19. Інформаційна державна підтримка

1. Інформаційна державна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва та об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва може здійснюватися шляхом:

1) створення і забезпечення функціонування державних, регіональних і місцевих інформаційних систем, інформаційно-телекомунікаційних мереж, сприяння започаткуванню підприємницької діяльності за допомогою Інтернету;

2) надання інформації:

про стан виконання державних, регіональних і місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва;

про стан розвитку малого і середнього підприємництва;

про об’єкти інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

іншої інформації (економічної, правової, статистичної, виробничо-технологічної, з питань маркетингу), необхідної для забезпечення розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва.

2. Інформація, зазначена в частині першій цієї статті, є загальнодоступною і розміщується на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

Стаття 20. Консультаційна державна підтримка

1. Консультаційна державна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва може здійснюватися шляхом:

1) сприяння утворенню об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, які надають консультаційні послуги суб’єктам малого і середнього підприємництва, та забезпечення їх діяльності;

2) спрощення доступу до інформації в режимі реального часу.

Стаття 21. Державна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва у сфері інновацій, науки і промислового виробництва

1. Державна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва у сфері інновацій, науки і промислового виробництва може здійснюватися шляхом:

1) надання фінансової підтримки для утворення об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва у сфері інновацій, науки і промислового виробництва, у тому числі бізнес-інкубаторів, інноваційних бізнес-інкубаторів, технологічних парків;

2) сприяння розвитку венчурного підприємництва;

3) створення системи економічних стимулів для розвитку економіки на основі технологічних інновацій;

4) передачі наукової продукції, створеної за рахунок бюджетних коштів, для її впровадження у виробництво;

5) створення умов для залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до укладення договорів субпідряду у сфері інновацій і промислового виробництва;

6) стимулювання залучення іноземних інвестицій і розвитку взаємовигідної міжнародної інноваційної співпраці;

7) створення умов для поширення кооперації між суб’єктами малого і середнього підприємництва та великими підприємствами.

Стаття 22. Державна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва, що провадять експортну діяльність

1. Державна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва, що провадять експортну діяльність, може здійснюватися шляхом:

1) сприяння просуванню на ринки іноземних держав продукції вітчизняного виробництва (товарів, робіт і послуг), об’єктів інтелектуальної власності, а також створення сприятливих умов для українських учасників експортної діяльності;

2) співпраці з міжнародними організаціями та іноземними державами у сфері розвитку малого і середнього підприємництва;

3) утворення об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, що сприяють експортній діяльності, зокрема шляхом  надання фінансової підтримки (кредитування, гарантування, страхування експортних операцій, відшкодування частки відсоткових ставок за кредитами для провадження експортної діяльності, часткове покриття витрат суб’єктів малого і середнього підприємництва, пов’язаних із здійсненням маркетингових заходів на зовнішньому ринку, вивченням кон’юнктури зовнішнього ринку, пошуком партнерів, просуванням товарів на нові ринки, участю у виставково-ярмарковій діяльності за кордоном, відрядженням спеціалістів для вивчення ринків іноземних держав, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації персоналу суб’єктів малого і середнього підприємництва з питань експортної діяльності);

4) сприяння участі суб’єктів малого і середнього підприємництва у виставках, ярмарках за кордоном для представлення продукції вітчизняного виробництва, у тому числі шляхом надання фінансової підтримки, надання в оренду виставкових площ, покриття витрат суб’єктів малого і середнього підприємництва, пов’язаних з участю в таких виставках, ярмарках;

5) сприяння поширенню за кордоном інформації про потенційні можливості вітчизняного малого і середнього підприємництва та забезпеченню доступу до іноземних інформаційних мереж для пошуку ділових партнерів.

Стаття 23. Державна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів

1. Державна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів може здійснюватися шляхом:

1) розроблення та виконання освітніх програм, спрямованих на підготовку, перепідготовку і підвищення рівня кваліфікації кадрів для суб’єктів малого і середнього підприємництва, на основі державних освітніх стандартів;

2) створення умов для підвищення рівня професійних знань і ділових якостей фахівців з числа соціально незахищених верств населення;

3) надання навчально-методологічної, науково-методичної допомоги суб’єктам малого і середнього підприємництва;

4) сприяння участі у програмах обміну міжнародним досвідом з метою запровадження передових технологій та підвищення рівня кваліфікації кадрів для суб’єктів малого і середнього підприємництва.

Розділ V

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва” (Відомості Верховної Ради України,

2000 р., № 51—52, ст. 447; 2009 р., № 6, ст. 21).

3. Внести до Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144) такі зміни:

1) статтю 55 після частини другої доповнити новою частиною третьою  такого змісту:

“3. Суб’єкти господарювання залежно від кількості працюючих та обсягу доходу від реалізації продукції (товарів, послуг) за рік можуть належати до суб’єктів малого підприємництва, у тому числі до суб’єктів мікропідприємництва, середнього або великого підприємництва.

Суб’єктами мікропідприємництва є:

фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи — підприємці, у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та обсяг річного доходу не перевищує суму, еквівалентну двом мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та обсяг річного доходу не перевищує суму, еквівалентну двом мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Суб’єктами малого підприємництва є:

фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи — підприємці, у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного доходу не перевищує суму, еквівалентну десяти мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного доходу не перевищує суму, еквівалентну десяти мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Суб’єктами великого підприємництва є юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та обсяг доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму, еквівалентну п’ятдесяти мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Інші суб’єкти господарювання належать до суб’єктів середнього підприємництва.”.

У зв’язку з цим частини третю — п’яту вважати відповідно частинами четвертою — шостою;

2) частину сьому статті 63 виключити.

4. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Голова

Верховної Ради України

Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=41229

Подібні записи:

Коментарі (10)

  1. :???:

    tnanks for information :arrow:


  2. :eek:

    спасибо за инфу :x

Напишіть відгук

Пробачте, щоб відправити коментар, маєте увійти в систему.

Інші статті з ‘Глава 1. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності’